fbpx

NOVÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM V HODONÍNĚ

Akreditováné kurzy MPSV pro sociální pracovníky, pracovníky v sociálních službách i širokou veřejnost

JAK TO U NÁS CHODÍ?

Vzdělávací centrum poskytuje kurzy pro sociální pracovníky, pracovníky v sociálních službách, ale i pro učitele, terapeuty, rodiče a další veřejnost. Všechny zde vypsané kurzy jsou akreditované u Ministerstva práce a sociálních věcí a po jejich absolvování obdržíte certifikát. Kurzy lze absolvovat ve vybraných termínech nebo lze po dohodě pro větší skupinu uspořádat kurz individuálně, např. pro zaměstnance jedné organizace.

Minimální počet účastníků pro konání kurzu je 8.

TÉMATA KURZŮ A ANOTACE

SPECIFIKA PRÁCE SE SEBEPOŠKOZUJÍCÍMI SE KLIENTY

Tento kurz se zaměřuje na rozpoznání, komunikaci a intervenci u klientů, kteří se vyrovnávají s tímto komplexním mechanismem zvládání bolesti a stresu. Účastníci se dozvědí o historickém a klinickém kontextu sebepoškozování, jeho hlavních spouštěčích a faktorech vedoucích k takovému chování. Zdůrazňuje se důležitost citlivého a empatického přístupu, což je klíčem k efektivní intervenci. Praktická část kurzu nabízí metody pro identifikaci varovných signálů, vhodné komunikační techniky a strategie pro poskytování podpory. Diskutovány budou také postupy vytváření bezpečnostních plánů s cílem snížit riziko dalšího sebepoškozujícího chování. Závěr kurzu se věnuje sebepéči odborníků, což je zásadní pro ty, kteří se setkávají s emoční zátěží spojenou s prací v této oblasti. Tento kurz představuje integraci teorie a praxe, poskytující účastníkům komplexní nástroje a metody pro efektivní práci s sebepoškozujícími klienty.

EMOČNÍ KOUČOVÁNÍ – KLIENT V EMOCÍCH

Kurz Emoční koučování - klient v emocích, který je určen pro sociální pracovníky, pracovníky v sociálních službách a jiné osoby, které se zajímají o toto téma, je zaměřen na posilování a upevnění schopností v oblasti emočního koučování a dále na lepší porozumění klientům v emocích. Účastníci budou mít příležitost zdokonalit své dovednosti v identifikaci, rozpoznávání, a podpoře emocí u klientů, což jim umožní lépe reagovat na potřeby klientů a poskytovat jim komplexní emocionální podporu. Kurz je akreditován a nabízí širokou škálu užitečných nástrojů a technik pro sociální pracovníky, kteří chtějí posílit své schopnosti v oblasti emočního koučování a poskytování kvalitní péče klientům v emocích.

SYNDROM VYHOŘENÍ V POMÁHÁJÍCÍCH PROFESÍCH

Tento kurz je zaměřen na upevnění a rozšíření informací a dovedností v oblasti pomáhajících profesí (určen pro sociální pracovníky, pracovníky v sociálních a službách a jiné), kteří se často vystavují riziku syndromu vyhoření. Kurz poskytuje účastníkům nezbytné znalosti a nástroje k prevenci a zvládání syndromu vyhoření, což vede k dlouhodobému udržení duševnímu zdraví a efektivnímu poskytování pomoci klientům. Kurz se zabývá také tématem stresu, jeho zvládáním a zvýšením povědomí o technikách, které mohou pomoci se s ním vypořádat.

SPECIFIKA PRÁCE S KLIENTEM ZAŽÍVAJÍCÍM DOMÁCÍ NÁSILÍ

Kurz nabízí sociálním pracovníkům a jiným základní povědomí a dovednosti potřebné pro práci s klienty, kteří zažívají domácí násilí. Účastníci budou po absolvování kurzu připraveni identifikovat, podporovat a navrhovat řešení pro klienty zažívající domácí násilí, a to v souladu s aktuální legislativou a osvědčenými postupy. Kurz poskytuje potřebné dovednosti pro sociální pracovníky, kteří chtějí aktivně přispět k prevenci a řešení domácího násilí a zlepšení životní situace obětí. Kurz dále upevní schopnost komunikace sociálního pracovníka s klientem zažívající domácí násilí.

SPECIFIKA PRÁCE S KLIENTEM S PORUCHAMI PŘÍJMU POTRAVY

Kurz "Specifika práce s klientem s poruchami příjmu potravy" je určen sociálním pracovníkům a dalším odborníkům v oblasti sociální péče, kteří se setkávají s klienty trpícími poruchami příjmu potravy. Tento kurz poskytuje komplexní povědomí o různých typech poruch příjmu potravy, jejich diagnostice a odborném způsobu péče a podpory. Cíle kurzu: Seznámení s různými typy poruch příjmu potravy, včetně nových a méně známých poruch. Získání znalostí o fyzických a psychických důsledcích poruch příjmu potravy pro klienty. Naučit se provádět komplexní hodnocení klientů s poruchami příjmu potravy a vypracovat individualizované plány podpory. Rozvoj dovedností v terapeutické intervenci a poskytování psychosociální podpory klientům. Diskuze o etických a kulturologických aspektech práce s klienty trpícími poruchami příjmu potravy. Zvýšení povědomí o péči o vlastní psychické zdraví a prevenci vyhoření.

SPECIFIKA PRÁCE SE SUICIDÁLNÍMI KLIENTY

Tento kurz je navržen pro sociální pracovníky, pracovníky v sociálních službách, jiné odborníky a osoby, kteří se setkávají s klienty trpícími suicidálními myšlenkami a chováním. Suicidální klienti představují zvláštní výzvu pro sociální pracovníky, a proto je důležité, aby měli dostatečnou přípravu a znalosti pro efektivní a bezpečnou práci s těmito jednotlivci. Cílem tohoto kurzu je zlepšit schopnost sociálních pracovníků rozpoznávat, hodnotit a intervenovat v situacích, kdy jsou klienti ohroženi suicidálním chováním, a zároveň dbát na svou vlastní péči a profesionální etiku. Kurz pomáhá poskytovatelům sociálních služeb stát se kompetentními a důvěryhodnými společníky pro klienty, kteří se potýkají s touto obtížnou problematikou.

ZÁKLADY KRIZOVÉ INTERVENCE

Tento kurz je určen pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách, kteří chtějí zlepšit své dovednosti v oblasti krizové intervence a lépe se připravit na komplexní a náročné situace, se kterými se mohou setkat ve své práci. Kurz zdůrazňuje důležitost citlivosti, empatie a profesionálního přístupu k klientům v krizových situacích. Je navržen tak, aby poskytl sociálním pracovníkům a pracovníkům v sociálních službách základní znalosti a dovednosti potřebné pro efektivní krizovou intervenci. Krize jsou nevyhnutelnou součástí života mnoha klientů, a proto je důležité, aby profesionálové v oblasti sociální práce byli připraveni na poskytování rychlé a adekvátní podpory v těchto obtížných situacích.

AKTUÁLNÍ VYPSANÉ KURZY

JAK PRACOVAT S KLIENTEM ZAŽÍVAJÍCÍM DOMÁCÍ NÁSILÍ| akreditovaný kurz MPSV pro sociální pracovníky a veřejnost

Ve středu 24. 1. se uskuteční vzdělávací kurz pro pracovníky v sociálních službách, sociální pracovníky, ale i pro učitele, terapeuty, rodiče či širokou veřejnost. Po absolvování kurzu získáte certifikát, jedná se o kurz akreditovaný pod Ministerstvem práce a sociálních věcí.

Účastníci budou po absolvování kurzu připraveni identifikovat, podporovat a navrhovat řešení pro klienty zažívající domácí násilí, a to v souladu s aktuální legislativou a osvědčenými postupy. Kurz poskytuje potřebné dovednosti pro ty, kteří chtějí aktivně přispět k prevenci a řešení domácího násilí a zlepšení životní situace obětí.

Cena 2000 Kč. Přihláška je platná po zaplacení ceny. Platba: na recepci nebo na BÚ č. 674049943/0300 (do poznámky jméno a název akce). Další informace v přihlášce nebo u Mgr. Moniky Zálešákové, DiS. na zalesakova@cprhodonin.cz

SPECIFIKA PRÁCE S KLIENTEM | PŘIHLÁŠKA

EMOČNÍ KOUČOVÁNÍ – KLIENT V EMOCÍCH | akreditovaný kurz MPSV pro sociální pracovníky a veřejnost

Ve čtvrtek 1. 2. se uskuteční vzdělávací kurz pro pracovníky v sociálních službách, sociální pracovníky, ale i pro učitele, terapeuty, rodiče či širokou veřejnost. Po absolvování kurzu získáte certifikát, jedná se o kurz akreditovaný pod Ministerstvem práce a sociálních věcí.

Kurz je zaměřen na posilování a upevnění schopností v oblasti emočního koučování a dále na lepší porozumění klientům v emocích. Účastníci budou mít příležitost zdokonalit své dovedností v identifikaci, rozpoznávání a podpoře emocí u klientů, což jim umožní lépe reagovat na potřeby klientů a poskytovat jim komplexní emocionální podporu.

Cena 2000 Kč. Přihláška je platná po zaplacení ceny. Platba: na recepci nebo na BÚ č. 674049943/0300 (do poznámky jméno a název akce). Další informace v přihlášce nebo u Mgr. Moniky Zálešákové, DiS. na zalesakova@cprhodonin.cz

EMOČNÍ KOUČOVÁNÍ | PŘIHLÁŠKA

ZÁKLADY KRIZOVÉ INTERVENCE ONLINE |akreditovaný kurz MPSV pro sociální pracovníky a veřejnost

12.–13. 2. se uskuteční vzdělávací kurz Základy krizové intervence pro pracovníky v sociálních službách, sociální pracovníky, ale i pro učitele, terapeuty, rodiče či širokou veřejnost. Po absolvování kurzu získáte certifikát, jedná se o kurz akreditovaný pod Ministerstvem práce a sociálních věcí.

Krize jsou nevyhnutelnou součástí života mnoha klientů. Kurz zdůrazňuje důležitost citlivosti, empatie a profesionálního přístupu k klientům v krizových situacích. Je navržen tak, aby poskytl sociálním pracovníkům a pracovníkům v sociálních službách základní znalosti a dovednosti potřebné pro efektivní krizovou intervenci. 

Cena 3800 Kč. Přihláška je platná po zaplacení ceny. Platba: na recepci nebo na BÚ č. 674049943/0300 (do poznámky jméno a název akce). Další informace v přihlášce nebo u Mgr. Moniky Zálešákové, DiS. na zalesakova@cprhodonin.cz

ZÁKLADY KRIZOVÉ INTERVENCE | PŘIHLÁŠKA

SYNDROM VYHOŘENÍ V POMÁHAJÍCÍCH PROFESÍCH |akreditovaný kurz MPSV pro sociální pracovníky a veřejnost

19. 2. se uskuteční vzdělávací kurz Syndrom vyhoření v pomáhajících profesích pro pracovníky v sociálních službách, sociální pracovníky, ale i pro učitele, terapeuty, rodiče či širokou veřejnost. Po absolvování kurzu získáte certifikát, jedná se o kurz akreditovaný pod Ministerstvem práce a sociálních věcí.

Kurz poskytuje účastníkům nezbytné znalosti a nástroje k prevenci a zvládání syndromu vyhoření, což vede k dlouhodobému udržení duševního zdraví a efektivnímu poskytování pomoci klientům. 

Cena 2000 Kč. Přihláška je platná po zaplacení ceny. Platba: na recepci nebo na BÚ č. 674049943/0300 (do poznámky jméno a název akce). Další informace v přihlášce nebo u Mgr. Moniky Zálešákové, DiS. na zalesakova@cprhodonin.cz

SYNDROM VYHOŘENÍ | PŘIHLÁŠKA

Specifika práce se sebepoškozujícími se klienty ONLINE |akreditovaný kurz MPSV pro sociální pracovníky a veřejnost

4. 3. se uskuteční vzdělávací kurz Specifika práce se sebepoškozujícími se klienty pro pracovníky v sociálních službách, sociální pracovníky, ale i pro učitele, terapeuty, rodiče či širokou veřejnost. Po absolvování kurzu získáte certifikát, jedná se o kurz akreditovaný pod Ministerstvem práce a sociálních věcí.

Praktická část kurzu nabízí metody pro identifikaci varovných signálů, vhodné komunikační techniky a strategie pro poskytování podpory. Diskutovány budou také postupy vytváření bezpečnostních plánů s cílem snížit riziko dalšího sebepoškozujícího chování. Závěr kurzu se věnuje sebepéči odborníků, což je zásadní pro ty, kteří se setkávají s emoční zátěží spojenou s prací v této oblasti. Tento kurz představuje integraci teorie a praxe, poskytující účastníkům komplexní nástroje a metody pro efektivní práci s sebepoškozujícími klienty.

Cena 2000 Kč. Přihláška je platná po zaplacení ceny. Platba: na recepci nebo na BÚ č. 674049943/0300 (do poznámky jméno a název akce). Další informace v přihlášce nebo u Mgr. Moniky Zálešákové, DiS. na zalesakova@cprhodonin.cz

SPECIFIKA PRÁCE SE SEBEPOŠKOZUJÍCÍMÍ SE KLIENTY | PŘIHLÁŠKA

Specifika práce se sebepoškozujícími se klienty |akreditovaný kurz MPSV pro sociální pracovníky a veřejnost

5. 3. se uskuteční vzdělávací kurz Specifika práce se sebepoškozujícími se klienty pro pracovníky v sociálních službách, sociální pracovníky, ale i pro učitele, terapeuty, rodiče či širokou veřejnost. Po absolvování kurzu získáte certifikát, jedná se o kurz akreditovaný pod Ministerstvem práce a sociálních věcí.

Praktická část kurzu nabízí metody pro identifikaci varovných signálů, vhodné komunikační techniky a strategie pro poskytování podpory. Diskutovány budou také postupy vytváření bezpečnostních plánů s cílem snížit riziko dalšího sebepoškozujícího chování. Závěr kurzu se věnuje sebepéči odborníků, což je zásadní pro ty, kteří se setkávají s emoční zátěží spojenou s prací v této oblasti. Tento kurz představuje integraci teorie a praxe, poskytující účastníkům komplexní nástroje a metody pro efektivní práci s sebepoškozujícími klienty.

Cena 2000 Kč. Přihláška je platná po zaplacení ceny. Platba: na recepci nebo na BÚ č. 674049943/0300 (do poznámky jméno a název akce). Další informace v přihlášce nebo u Mgr. Moniky Zálešákové, DiS. na zalesakova@cprhodonin.cz

SPECIFIKA PRÁCE SE SEBEPOŠKOZUJÍCÍMÍ SE KLIENTY | PŘIHLÁŠKA

JAK PRACOVAT S KLIENTEM ZAŽÍVAJÍCÍM DOMÁCÍ NÁSILÍ| akreditovaný kurz MPSV pro sociální pracovníky a veřejnost

V pondělí 18. 3. se uskuteční vzdělávací kurz pro pracovníky v sociálních službách, sociální pracovníky, ale i pro učitele, terapeuty, rodiče či širokou veřejnost. Po absolvování kurzu získáte certifikát, jedná se o kurz akreditovaný pod Ministerstvem práce a sociálních věcí.

Účastníci budou po absolvování kurzu připraveni identifikovat, podporovat a navrhovat řešení pro klienty zažívající domácí násilí, a to v souladu s aktuální legislativou a osvědčenými postupy. Kurz poskytuje potřebné dovednosti pro ty, kteří chtějí aktivně přispět k prevenci a řešení domácího násilí a zlepšení životní situace obětí.

Cena 2000 Kč. Přihláška je platná po zaplacení ceny. Platba: na recepci nebo na BÚ č. 674049943/0300 (do poznámky jméno a název akce). Další informace v přihlášce nebo u Mgr. Moniky Zálešákové, DiS. na zalesakova@cprhodonin.cz

SPECIFIKA PRÁCE S KLIENTEM | PŘIHLÁŠKA

Máte otázku nebo se chcete domluvit na individuálním konání kurzu? Napište Monice!

Mgr. Monika Zálešáková, DiS.

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu. Zásady zpracování osobních údajů